Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zásady vrácení peněz

Práva z vadného plnění (Reklamační řád)

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Kupující je obecně oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady zboží (reklamaci) do 24 měsíců od dodání zboží. V případě, že je na zboží uvedeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, může Kupující uplatnit právo z vadného plnění pouze do data spotřeby nebo minimální trvanlivosti vyznačeného na obalu zboží.

 2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené potravinářské zboží do data jeho použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží (dále jen „Záruční doba“).

 3. Kupující musí dodržet podmínky pro skladování zboží uvedené na obalu zboží, popř. sdělené Kupujícímu Prodávajícím při nákupu. Kupujícímu musí při skladování a manipulaci se zbožím brát v potaz zvláštní vlastnosti zboží spočívající v jeho charakteru cukrářského a/nebo čokoládového výrobku.

 4. Reklamované zboží nesmí být Kupujícím otevřeno (Kupující nesmí porušit jeho obal), kromě případů, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li práva ze záruky uplatněna u Prodávajícího v Záruční době.

 5. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, má Kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 6. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 7. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatit v kterékoliv provozovně Prodávajícího uvedené na stránkách shop.lindt.cz.

 

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Kupující - Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dní od převzetí zboží, a to v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ.

 2. Oznámení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží Kupujícím. Pro urychlení vyřízení odstoupení by měl Kupující v oznámení uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující - Spotřebitel využít rovněž vzorový formulář, jenž je uveden v příloze Obchodních podmínek a je rovněž k dispozici ke stažení na stránkách internetového obchodu.

 3. V případě, že Kupující - Spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s článkem V. odst. 1 a 2 Obchodních podmínek, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu, a to převodem na bankovní účet Kupujícího, který mu Kupující sdělil. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže.

 4. Kupující - Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě příslušné smlouvy získal (včetně případného Daru). Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, poškozeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Kupujícímu takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.

 5. Právo na odstoupení od smlouvy nemá Kupující v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) OZ v případě, že předmětem dodávky je zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající výslovně upozorňuje, že toto je případ naprosté většiny potravinářského zboží, které Prodávající ve svém internetovém obchodu nabízí. Pokud tedy Kupující poruší obal zakoupeného zboží způsobem, že lze vyjmout obsah balení či tento obsah kontaminovat, není možné od kupní smlouvy na zmíněné zboží odstoupit.

 6. V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující - Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Stížnosti a spory

 1. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím následující adresy elektronické pošty: onlineshop-cz@lindt.com. Oznámení o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího.

 2. V případě sporu mezi Kupujícím - Spotřebitelem a Prodávajícím může Kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.