0

Obchodní podmínky

Část 1 Rozsah Obchodních podmínek

(1) Tyto Obchodní podmínky se týkají online služeb společnosti [Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8, 186 00] (dále jen "Lindt"), které jsou poskytovány na stránkách www.lindt.cz (dále jen "Internetové stránky" nebo "Stránky"). Internetové stránky jsou stránkami, na kterých může uživatel vytvořit svůj profil, spravovat své kontaktní informace a vyměňovat si názory s ostatními uživateli (např. o receptech) (dále jen "Komunita"). Tyto Obchodní podmínky upravují užívání Komunity registrovanými uživateli (dále jen "Uživatel"). Toto užívání je poskytováno zdarma.

(2) Platné Obchodní podmínky jsou k dispozici na www.lindt.cz/sluzby-pro-zakazniky/obchodni-podminky.

Část 2 Uzavření smlouvy

(1) Dokončením registrace a vytvořením online profilu uzavíráte licenční smlouvu se společností Lindt.

(2) Pro přístup ke Komunitě je vyžadováno vytvoření profilu a uživatelského účtu. To zahrnuje zadání e-mailové adresy a hesla ("Přihlašovací údaje"). Pro vytvoření uživatelského účtu musí Uživatel poskytnout platnou e-mailovou adresu. Tato adresa bude použita i pro komunikaci se společností Lindt.

(3) Uživatel potvrzuje, že údaje ("Profilové údaje") použité při vytvoření jeho profilu, jako je jméno a příjmení, jsou úplné a správné. Není dovoleno používat přezdívky nebo pseudonymy.

(4) Jazykem smlouvy je pouze čeština.

Část 3 Používání profilu

(1) Jako člen Komunity může Uživatel využívat celou řadu služeb a funkcí, např. ukládat a editovat kontaktní informace pro další nákupy, upravovat adresu pro zasílání a fakturační adresu, prohlížet stav objednávek, nebo publikovat vlastní obsah (např. recepty) na Stránkách. Za tímto účelem může Uživatel vkládat text, obrázky a další obsah a komentovat recepty a obsah, vložené ostatními Uživateli.

(2) Společnost Lindt je oprávněna kdykoli zablokovat přístup k jakémukoli obsahu, např. pokud existuje podezření, že obsah porušuje zákony nebo práva třetích stran.

(3) Uživatelé nemají nárok na zachování jednotlivých funkcí Komunity. Společnost Lindt učiní vše pro bezproblémový chod Stránek a Komunity, nicméně pouze v rozsahu služeb, které může ovlivnit.

(4) Společnost Lindt je oprávněna omezit přístup ke Stránkám nebo ke Komunitě, částečně nebo úplně, dočasně nebo trvale, v důsledku údržby, z důvodů nedostatku kapacity, nebo z jiných důvodů mimo její kontrolu.

Část 4 Povinnosti Uživatele: vkládání obsahu

(1) Uživatel se při vytváření a používání obsahu zavazuje plnit ustanovení příslušných zákonů (např. trestního práva, zákona o hospodářské soutěži a zákonů na ochranu dětí a mladistvých) a nezasahovat do práv třetích stran (např. práv týkajících se jmen, obchodních značek, duševního vlastnictví a práv na ochranu informací).

(2) Uživatel společnosti Lindt potvrzuje, že jakýkoli obsah, vkládaný na Stránky, nebude porušovat zákony ani ohrožovat morálku, jak co se týče obsahu, tak formy. Stejné ustanovení se týká odkazů mimo Stránky. Zvláště není dovoleno šířit obsah, který se týká nebo obsahuje: - rasismus; - podporu násilí nebo extremismu; - podněcování k porušování jakýchkoli zákonů, výhrůžky smrtí, zraněním, nebo poškozením majetku; - agitaci proti jakékoli osobě nebo společnosti; - poznámky které jsou namířeny proti osobám, pomluvy, urážky Uživatelů nebo třetích stran, nebo porušení zákonů na ochranu hospodářské soutěže; - obsah porušující práva duševního vlastnictví nebo jiná práva; - sexuální obtěžování Uživatelů nebo třetích stran; - pornografii; - urážlivé, sexistické, obscénní, vulgární, nebo nechutné materiály a výrazy; - náboženskou propagandu.

Část 5 Ostatní povinnosti Uživatele

(1) Bez výslovného souhlasu společnosti Lindt nesmí Uživatel používat Stránky k jakémukoli jinému než soukromému účelu, Uživatel není oprávněn jakkoli propagovat sebe nebo třetí strany.

(2) Pokud jakýkoli obsah zahrnuje i odkaz na stránky třetích stran, Uživatel je povinen zajistit, že je oprávněn takový odkaz použít a že odkazovaná stránka ("Cílová stránka") je v souladu se všemi relevantními zákony a právy třetích stran, definovaných zde v Části 5, odstavec 1.

(3) Uživatel je povinen chránit své Přihlašovací údaje. Uživatel nesmí své Přihlašovací údaje předávat třetím stranám, nebo umožnit třetím stranám přístup ke svému profilu bez použití Přihlašovacích údajů.

(4) Uživatel není oprávněn vyvíjet aktivity, které by mohly Stránky nebo jejich technickou infrastrukturu zatěžovat. To zahrnuje zejména: - používání software, skriptů, nebo databází spolu s používáním Stránek; - jakékoli blokování, přepisování, modifikaci nebo kopírování dat a dalšího obsahu; - kromě případů, kdy je to nutné k zamýšlenému používání Stránek.

(5) Pokud při používání Stránek a jejich funkcí dojde k jakékoli poruše, Uživatel je povinen o tom bez odkladu informovat společnost Lindt. Stejné ustanovení platí, pokud Uživatel zjistí obsah, vložený jakoukoli třetí stranou, který porušuje zásady stanovené v Části 4 těchto Obchodních podmínek.

Část 6 Právo na používání

(1) Uživatel uděluje společnosti Lindt neodvolatelné a neexkluzivní právo, zdarma a bez omezení co se týče rozsahu, času a prostoru, k používání jím vloženého obsahu. Společnost Lindt je kdykoli oprávněna používat, upravovat a využívat obsah. To zahrnuje zvláště právo na reprodukci, distribuci a komunikaci veřejnosti, včetně zpřístupnění veřejnosti. Uživatel se vzdává práva být jmenován jako autor.

(2) Společnost Lindt je vlastníkem všech práv na obsah Stránek. Uživatel není oprávněn reprodukovat, šířit, nebo publikovat jakýkoli obsah Stránek, poskytnutý společností Lindt, ostatními uživateli, nebo jakoukoli třetí stranou.

Část 7 Zodpovědnost

(1) Neomezená zodpovědnost: Společnost Lindt nese neomezenou zodpovědnost v případě úmyslného porušení nebo závažného zanedbání. V případě běžného zanedbání bude společnost Lindt zodpovědná za jakékoli škody způsobené zraněním na životě nebo zdraví jakékoli osoby.

(2) Kromě výše uvedených případů bude uplatněno následující ustanovení o omezené zodpovědnosti: V případě jakéhokoli běžného zanedbání bude společnost Lindt zodpovědná pouze za porušení jakéhokoli důležitého smluvního ustanovení, jehož dodržení je podmínkou plnění smlouvy a na jehož plnění se Uživatel může za normálních okolností spolehnout. Zodpovědnost za běžné zanedbání je omezena na škody typické pro tento druh smlouvy a odhadnutelné v době uzavření smlouvy. Toto omezení zodpovědnosti bude uplatněno i ve prospěch zástupců společnosti Lindt. Část 8 Náhrady škod Uživatel nahradí společnosti Lindt a jejím zaměstnancům a zástupcům jakékoli nároky, činěné na základě údajných nebo skutečných porušení zákonů nebo práv třetích stran jakoukoli činností Uživatele v souvislosti s používáním Stránek nebo Komunity. Uživatel se kromě toho zavazuje nahradit jakékoli náklady, které společnost Lindt bude mít v souvislosti s takovým nárokem třetí strany. Tyto náklady zahrnují i náklady na rozumnou právní ochranu.

Část 9 Smluvní období, oznámení o ukončení smlouvy

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být kteroukoli stranou ukončena bez oznámení, a to kdykoli a bez udání důvodů.

(2) Právo každé ze stran ukončit smlouvu ze závažných důvodů bez oznámení není tímto dotčeno.

(3) Na straně společnosti Lindt se za závažný důvod k ukončení smlouvy považuje soustavné porušování povinností stanovených v Části 4 a 5 těchto Obchodních podmínek Uživatelem.

(4) Společnost Lindt může dle vlastního uvážení místo předání oznámení o ukončení smlouvy zajistit blokování přístupu Uživatele nebo zrušení jeho profilu. Společnost Lindt má zvláště právo blokovat nebo zrušit přístup Uživatele, pokud Uživatel nepoužil Přihlašovací údaje po dobu jednoho roku, pokud existují pochybnosti o věrohodnosti Uživatelského profilu, nebo pokud E-mailová adresa uvedená uživatelem neexistuje.

(5) Ukončením smlouvy ztrácí Uživatel přístup ke Komunitě a jejím funkcím. V případě ukončení Smlouvy společnost Lindt v rozumném časovém období smaže informace o profilu Uživatele. To se netýká obsahu, který Uživatel vytvořil a uložil na Stránkách během doby platnosti smlouvy. Ukončení smlouvy nebude mít vliv na ustanovení Části 5 (1) těchto Obchodních podmínek.

Část 10 Závěrečná ustanovení

(1) V případě, že tyto Obchodní podmínky obsahují neplatné ustanovení, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

(2) Jakékoli služby, poskytované společností Lindt, jsou poskytovány pouze na základě těchto Obchodních podmínek.

(3) Smluvní vztahy se řídí výhradně českým právem.

(4) Pokud jste obchodník, právnická osoba, nebo speciální fond, případné spory související s jakoukoli smlouvou s námi budou řešeny příslušným soudem v místě sídla společnosti.

.

With all your senses

Taste like a LINDT Maître Chocolatier...

Learn how to taste

With all your senses

Taste like a LINDT Maître Chocolatier...

Learn how to taste