Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky internetových transakcí

 

společnosti Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o., se sídlem Praha - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 18600,
IČO 27928951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127165 (dále jen  „LINDT & SPRÜNGLI“ nebo „Prodávající“)
Tyto všeobecné podmínky internetových transakcí společnosti LINDT & SPRÜNGLI se dělí na následující kategorie:
1) Obchodní podmínky internetového obchodu (dále jen „Obchodní podmínky“); a 
2) Obecné návštěvní podmínky webových stránek, internetového obchodu, aplikací, sociálních sítí a obdobných médi (dále jen „Návštěvní podmínky“) 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují nákup v internetovém obchodu (e-shop) provozovaného společností LINDT & SPRÜNGLI na internetové stránce lindt.cz (dále jen „Internetový obchod“).
 1. Tyto Obchodní podmínky jsou vydány na základě a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
 1. Zákazníkem Internetového obchodu (dále jen „Kupující“) může být spotřebitel ve smyslu
  ustanovení § 419 OZ (dále jen „Spotřebitel“) a/nebo podnikatel ve smyslu
  ustanovení § 420 OZ (dále jen „Podnikatel“).
 1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu a/nebo v souvislosti s ní.
 1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje výslovný souhlas s Obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek, a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a s reklamačním řádem řádně seznámil. Na Obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy Prodávajícím upozorněn a má možnost se s nimi řádně seznámit.
 1. Pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím – Podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 odst. 1 OZ, ani se nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Část čtvrtá Hlava I Díl 4 OZ), zejména ustanovení § 1829 a násl. OZ. Pro vztah mezi prodávajícím a Kupujícím - Podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 OZ: Kupující - Podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – Podnikatel dále nemá v souladu s § 2943 OZ nárok na náhradu škody způsobené vadným výrobkem.
 1. Ustanovení Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek jsou novým zněním nedotčena.
 1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového ustanovení se uplatní ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

 

II. Základní údaje

 

Provozovatel obchodu a Prodávající: Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.
Sídlo Prodávajícího:  Praha - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 18600, Česká republika
IČO: 27928951 DIČ: CZ27928951
Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127165
Bankovní spojení: 2105720062/2700
Kontaktní údaje: +420 222 316 488     

 

III. Uzavření smlouvy

 

 1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou Prodávajícího) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky Internetového obchodu. Nabídka Prodávajícího obsahuje označení zboží a popis jeho hlavních vlastností. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje údaj o tom, zda se jedná o cenu bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a/nebo cena již DPH zahrnuje a v jaké výši.     
 1. Kupující má možnost před odesláním objednávky Prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje uvedené Kupujícím v objednávce. Před odesláním objednávky Kupující zvolí způsob platby a dodání zboží z možností, které Prodávající v internetovém obchodě nabízí. Prodávající výslovně Kupujícího upozorní, zda je zvolený způsob platby a dodání předmětem dalších poplatků ze strany Prodávajícího. Prodávající rovněž Kupující informuje o ceně každého způsobu dodání zboží, a to včetně údaje o tom, zda se jedná o cenu s a/nebo bez DPH.
 1. Objednávku Kupující potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Kupující je před odesláním objednávky výslovně Prodávajícím upozorněn, že odesláním objednávky souhlasí s aktuálním zněním Všeobecných podmínek internetových transakcí společnosti LINDT & SPRÜNGLI, které se stanou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující rovněž zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že byl seznámen s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti LINDT & SPRÜNGLI a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely, které budou v souhlasu výslovně uvedeny.    
 1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího, přičemž toto potvrzení o přijetí objednávky je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího, kterou sdělil Prodávajícímu ve své objednávce.
 1. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky je aktuální znění Všeobecných podmínek internetových transakcí společnosti LINDT & SPRÜNGLI a Pravidel ochrany osobních údajů společnosti LINDT & SPRÜNGLI.
 1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou Prodávajícího a Kupujícího nebo ze zákonných důvodů. Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží Kupujícímu, a to v případě, že i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu objednané zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo ii) se již zboží nevyrábí a/nebo iii) se již zboží nedodává a/nebo iv) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo v) vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.
 1. Prodávající Kupujícího dále upozorňuje, že kupní smlouva mezi stranami není uzavřena, pokud má Prodávající oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží, zejména o jeho ceně. V případě, že Kupující již Prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu zaplacená částka vrácena Prodávajícím zpět, a to bez zbytečného odkladu.
 1. Na zboží, které je Kupujícímu poskytnuto Prodávajícím zdarma jako dárek nebo obdobná pozornost za uskutečnění nákupu u Prodávajícího (dále jen „Dar“), se neuplatní ustanovení o kupní smlouvě a daný vztah se řídí úpravou smlouvy darovací podle OZ. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je Kupující povinen Dar vrátit Prodávajícímu společně se zbožím, od jehož koupě Kupující odstoupil.
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Prodávající archivuje informace o uzavřených Kupních smlouvách a to po dobu 5 let. Na žádost Kupujícího Prodávající potvrdí Kupujícímu údaje o uzavřené kupní smlouvě. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese Kupující. Prodávající neúčtuje Kupujícímu žádné poplatky za použití komunikačních prostředků na dálku. Telefonní linky Prodávajícího určené pro komunikaci s Kupujícím odpovídají základní sazbě operátora.
 1. Prodávající není vázán kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 1. V případě, že Kupující v objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí v provozovně (prodejně) Prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti. 

 

IV. Dodací podmínky

 

 1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu podle způsobu dodání, který Kupující zvolil ve své objednávce, a to prostřednictvím smluvní přepravní služby. Místo dodání je stanoveno podle objednávky Kupujícího. V případě dodání zboží smluvní přepravní službou je nutné zaplatit kupní cenu předem, a to prostřednictvím platební brány Prodávajícího. Platba kupní ceny dobírkou možná není. Dodání zboží proběhne dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího, a to bez zbytečného prodlení.
 1. Při dodání zboží prostřednictvím smluvní přepravní služby je Kupující oprávněn v rámci své objednávky zvolit časové rozmezí pro dodání zboží, a to v rámci termínů navrhovaných Prodávajícím. Prodávající výslovně Kupujícího upozorňuje, že nejbližší možný termín dodání činí 3 dny ode dne uzavření příslušné kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 1. Cenu dopravy a její případné cenové zvýhodnění při nákupu zboží nad určitou částku Prodávající oznámí Kupujícímu nejpozději před odesláním jeho objednávky.
 1. Prodávající informuje Kupujícího elektronickou poštou, jakmile bude zboží předáno přepravní službě k doručení Kupujícímu. Pokud zboží nebude skladem, informuje Prodávající Kupujícího o termínu naskladnění.
 1. Kupující je povinen při převzetí dodávky od přepravní služby pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uvede Kupující tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.
 1. Prodávající zajišťuje dodání zboží pouze na území České republiky.

 

 V. Práva z vadného plnění (Reklamační řád)

 

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující je obecně oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady zboží (reklamaci) do 24 měsíců od dodání zboží. V případě, že je na zboží uvedeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, může Kupující uplatnit právo z vadného plnění pouze do data spotřeby nebo minimální trvanlivosti vyznačeného na obalu zboží.
 1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené potravinářské zboží do data jeho použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží (dále jen „Záruční doba“).
 1. Kupující musí dodržet podmínky pro skladování zboží uvedené na obalu zboží, popř. sdělené Kupujícímu Prodávajícím při nákupu. Kupujícímu musí při skladování a manipulaci se zbožím brát v potaz zvláštní vlastnosti zboží spočívající v jeho charakteru cukrářského a/nebo čokoládového výrobku.
 1. Reklamované zboží nesmí být Kupujícím otevřeno (Kupující nesmí porušit jeho obal), kromě případů, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li práva ze záruky uplatněna u Prodávajícího v Záruční době.
 1. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, má Kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 1. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 1. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatit v kterékoliv provozovně Prodávajícího uvedené na stránkách lindt.cz.

 

VI. Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující - Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dní od převzetí zboží, a to v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ.
 1. Oznámení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží Kupujícím. Pro urychlení vyřízení odstoupení by měl Kupující v oznámení uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující - Spotřebitel využít rovněž vzorový formulář, jenž je uveden v příloze Obchodních podmínek a je rovněž k dispozici ke stažení na stránkách internetového obchodu.
 1. V případě, že Kupující - Spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s článkem V. odst. 1 a 2 Obchodních podmínek, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu, a to převodem na bankovní účet Kupujícího, který mu Kupující sdělil. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže.
 1. Kupující - Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě příslušné smlouvy získal (včetně případného Daru). Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, poškozeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Kupujícímu takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.
 1. Právo na odstoupení od smlouvy nemá Kupující v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) OZ v případě, že předmětem dodávky je zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající výslovně upozorňuje, že toto je případ naprosté většiny potravinářského zboží, které Prodávající ve svém internetovém obchodu nabízí. Pokud tedy Kupující poruší obal zakoupeného zboží způsobem, že lze vyjmout obsah balení či tento obsah kontaminovat, není možné od kupní smlouvy na zmíněné zboží odstoupit.
 1. V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující - Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

VII. Stížnosti a spory

 

 1. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím následující adresy elektronické pošty: onlineshop-cz@lindt.com. Oznámení o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího.
 1. V případě sporu mezi Kupujícím - Spotřebitelem a Prodávajícím může Kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

VIII. Evidence tržeb

 

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího nebo v tištěné podobě v závislosti na zvoleném způsoby platby a dodání zboží.

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

Pravidla Prodávajícího týkající se zpracování a ochrany osobních údajů Kupujících jsou uvedena v samostatném dokumentu Pravidla ochrany osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.09.2020.

 


 

OBECNÉ NÁVŠTĚVNÍ PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK, INTERNETOVÉHO OBCHODU, APLIKACÍ, SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A OBDOBNÝCH MÉDIÍCH

Ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI jste našli partnera, který se věnuje výrobě těch nejlepších čokolád na světě. Moc rádi vás vítáme na našich webových stránkách.

Budujeme důvěru našich návštěvníků v naši internetovou přítomnost prostřednictvím našich webových stránek, našich internetových obchodů, našich aplikací a našich stránek a profilů na sociálních sítích a obdobných médiích (dále jen „Stránky“).

Tyto Návštěvní podmínky se vztahují na návštěvníky, naše zákazníky, fanoušky a partnery a obecně na všechny, kteří přijdou do styku s našimi Stránkami. Váš přístup na Stránky LINDT & SPRÜNGLI provozované přímo námi nebo na platformách třetích stran a jejich používání se řídí těmito Návštěvními podmínkami. Otevřením, prohlížením a používáním našich Stránek potvrzujete, že jste tyto Návštěvní podmínky četli a že jim rozumíte a přijímáte je. Zákazníci našeho internetového obchodu pak souhlas s Všeobecnými  podmínkami internetových transakcí společnosti LINDT & SPRÜNGLI, které obsahují i tyto Návštěvní podmínky, výslovně potvrzují před odesláním své objednávky.    

Vyhrazujeme si právo tyto Návštěvní podmínky příležitostně aktualizovat, zejména z právních nebo regulačních důvodů, nebo s cílem umožnit optimální fungování Stránek.

 

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem veškerých autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví obsažených ve všech textech, obrázcích a dalším obsahu na Stránkách. Umožňujeme vám prohlížet Stránky a reprodukovat z nich výňatky pro vlastní potřebu, ale prosíme vás, abyste nezasahovali do žádných sdělení o autorských právech a ochranných známkách. Reprodukce, prodej ani používání obsahu Stránek pro komerční účely nejsou povoleny.

Sdílením svého příspěvku na Stránkách společnosti LINDT & SPRÜNGLI zaručujete, že jste vlastníkem všech práv na všechny příspěvky, včetně, ale nikoli výlučně, myšlenek, zpětné vazby a know-how na Stránkách, nebo že jste získali povolení, abyste je s námi mohli sdílet. Dále souhlasíte s tím, že společnost LINDT & SPRÜNGLI může opětovně používat vaše příspěvky, aniž by vám vznikl jakýkoliv nároku na jakoukoli odměnu.

Za další informace (jako jsou obrázky a jiná grafika, texty, soubory a média), k nimž můžete mít na Stránkách přístup, nese výhradní odpovědnost zdroj, od kterého takový obsah pochází. Společnost LINDT & SPRÜNGLI nezaručuje, že používáním obsahu Stránek neporušíte práva třetích stran.

 

DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S NAŠIMI STRÁNKAMI

Všechny osobní údaje, které s námi prostřednictvím internetu sdílíte, jsou chráněny v souladu s našimi Pravidly ochrany osobních údajů. Před tím, než nám jakékoli osobní údaje poskytnete, si tato Pravidla ochrany osobních údajů prosím důkladně přečtěte.

Další informace nebo materiály předané společnosti LINDT & SPRÜNGLI prostřednictvím internetu, elektronickou poštou nebo jinak, včetně jakýchkoli souborů, komentářů a návrhů, jsou a budou nedůvěrné a nechráněné.

Nesmíte naše Stránky používat k porušování soukromí jiných osob, pomlouvání společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jejích uživatelů či partnerů, a/nebo útočení na naše systémy viry nebo bezpečnostními hrozbami či problémy.

Můžete se na naše Stránky napojit odkazem za předpokladu, že nebudete žádným způsobem prohlašovat, že jste s námi spřízněni nebo že vás podporujeme. Nesmíte používat praktiky, jako je tzv. „framing“ (ve smyslu mediálně psychologické techniky) nebo „deep linking“ (ve smyslu odkazů na webové stránky), a musíte zaručit, že odkaz na Stránku se otevře v samostatném okně.

 

VAŠE HODNOCENÍ, RECENZE A DALŠÍ POSUZOVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI vítá vaši zpětnou vazbu ohledně našich produktů a služeb prostřednictvím našich věrnostních programů nebo našich Stránek a platforem. Hodnocení produktů musí být pravdivá a konstruktivní. Dále si vyhrazujeme právo upravovat vaše hodnocení z hlediska délky, pravopisu atd. a uvádět vaše komentáře v marketingových či komunikačních materiálech.

 

INTERNETOVÉ REKLAMNÍ AKCE A SOUTĚŽE

Můžete se podílet na internetových reklamních akcích a soutěžích probíhajících na našich Stránkách, aniž byste měli jakoukoli povinnost koupit nebo objednat produkty či služby. Pravidla jednotlivých reklamních akcí jsou sdělována společně s informacemi o účasti na akci. Vítěze budeme informovat písemně a naše Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů pro účely reklamní akce nebo soutěže.

 

VÁŠ ÚČET U NÁS

Pokud si otevřete účet na jedné z našich Stránek, jste povinni zajistit, že osobní údaje, které jste povinni při registraci poskytnout, jsou ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje změní, nebo pokud si přejete svůj účet zrušit, můžete se na nás obrátit na čísle +420 222 316 488 nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/

Při registraci obdržíte heslo. Heslo musí být uchováváno v tajnosti a proti zneužití ze strany třetích osob, neboť nesete výhradní odpovědnost za důsledky toho, pokud je v tajnosti neudržíte.

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odmítnout poskytnutí služby a/nebo zrušit účty, pokud dojde k porušení těchto Podmínek, nebo pokud se dle vlastního uvážení rozhodneme, že je to v nejlepším zájmu společnosti LINDT & SPRÜNGLI.

 

NAŠE ODPOVĚDNOST

Ačkoli je naším cílem nabízet vám nejlepší možný servis, neslibujeme, že služby na Stránkách budou vyhovovat vašemu standardu, že služby budou bezchybné, ani že Stránky budou vždy dostupné. Upozorňujeme, že některé internetové nabídky nebo novinky na našich Stránkách mohou obsahovat informace o produktech a službách, které nejsou dostupné ve vaší zemi. 

V rámci služeb poskytovaných návštěvníkům mohou naše Stránky obsahovat hypertextové odkazy s přesměrováním na jiné stránky, které nejsou provozovány ani kontrolovány společností LINDT & SPRÜNGLI či jejími spřízněnými subjekty. Společnost LINDT & SPRÜNGLI za tyto stránky nenese odpovědnost, a odmítá tedy veškerou odpovědnost s ohledem na jejich obsah, zákonnost, přesnost a funkce.

Ačkoli společnost LINDT & SPRÜNGLI vyvíjí přiměřené úsilí s cílem vyloučit ze Stránek veškeré viry a další škodlivé počítačové kódy, neposkytuje žádné ujištění a nenese žádnou odpovědnost s ohledem na viry nebo takové počítačové kódy.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem společnost LINDT & SPRÜNGLI, její spřízněné osoby a jejich vedoucí pracovníci, jednatelé, zaměstnanci, akcionáři či společníci a zástupci vylučují veškerou odpovědnost za přímé či nepřímé ztráty nebo škody jakékoli povahy (včetně, ale nikoli výlučně, ušlého zisku, ztráty předpokládaných úspor nebo zbytečně vynaložených nákladů) vyplývající z vašeho používání našich Stránek nebo z toho, že se na naše Stránky spoléháte, bez ohledu na to, zda taková škoda nebo ztráta vznikla v rámci běžné činnosti, je přiměřeně předvídatelná, nebo je způsobena chybou či opomenutím na Stránkách (ať již z nedbalosti nebo jinak). Společnost LINDT & SPRÜNGLI, její spřízněné osoby a jejich vedoucí pracovníci, jednatelé, zaměstnanci, akcionáři či společníci a zástupci dále v každém případě vylučují veškerou odpovědnost v souvislosti s vaším používáním napojených webových stránek třetích stran.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem se výslovně vzdáváte veškerých nároků vůči společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jejím vedoucím pracovníkům, jednatelům, zaměstnancům, akcionářům či společníkům, přidruženým společnostem nebo zástupcům, které mohou vzniknout v souvislosti s vaším používáním našich Stránek.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto Návštěvní podmínky, jakož i používání těchto webových stránek, se řídí českým hmotným právem, s vyloučením ustanovení kolizních norem. V případě jakéhokoli sporu nebo nároku týkajícího se těchto Návštěvních podmínek a používání Stránek bude výhradním místem soudní příslušnosti Praha, Česká republika. Společnost LINDT & SPRÜNGLI má však právo zahájit soudní řízení u jakéhokoli jiného příslušného soudu.

Tyto webové stránky jsou provozovány společností LINDT & SPRÜNGLI, nebo jejím jménem.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Návštěvních podmínek, kontaktujte nás prostřednictvím internetového formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/  nebo nám napište na výše uvedenou adresu.

Bude-li zjištěno, že jsou jakékoli z těchto Návštěvních podmínek nezákonné nebo jinak nevymahatelné, takové podmínky budou z Návštěvních podmínek odstraněny a zbývající vymahatelné podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Tyto Návštěvní podmínky jsou platné a účinné od 15.05.2020.

© Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. 2020

 

Obchodní podmínky

PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, INTERNETOVÉ OBCHODY, APLIKACE A DALŠÍ STRÁNKY NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

Ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI jste našli partnera, který se věnuje výrobě těch nejlepších čokolád na světě. Moc rádi vás vítáme na našich webových stránkách.

Budujeme důvěru našich návštěvníků v naši internetovou přítomnost prostřednictvím našich webových stránek, našich internetových obchodů, našich aplikací a našich sociálních stránek (dále jen „Stránky“).

Tyto Podmínky se vztahují na návštěvníky, fanoušky a partnery a obecně na všechny, kteří přijdou do styku s našimi Stránkami. Váš přístup na Stránky LINDT & SPRÜNGLI provozované přímo námi nebo na platformách třetích stran a jejich používání se řídí těmito Podmínkami. Otevřením, prohlížením a používáním našich Stránek potvrzujete, že jste tyto Podmínky četli a že jim rozumíte a přijímáte je.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky příležitostně aktualizovat, zejména z právních nebo regulačních důvodů, nebo s cílem umožnit optimální fungování Stránek.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem veškerých autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví obsažených ve všech textech, obrázcích a dalším obsahu na Stránkách. Umožňujeme vám prohlížet Stránky a reprodukovat z nich výňatky pro vlastní potřebu, ale prosíme vás, abyste nezasahovali do žádných sdělení o autorských právech a ochranných známkách. Reprodukce, prodej ani používání pro komerční účely nejsou povoleny.

Zaručujete, že jste vlastníkem všech práv na všechny příspěvky, včetně, ale nikoli výlučně, myšlenek, zpětné vazby a know-how na Stránkách, nebo že jste získali povolení, abyste je s námi mohli sdílet. Dále souhlasíte s tím, že společnost LINDT & SPRÜNGLI může opětovně používat vaše příspěvky bez nároku na jakoukoli odměnu z vaší strany.

Za další informace (jako jsou obrázky, texty, soubory a média), k nimž můžete mít na Stránkách přístup, nese výhradní odpovědnost zdroj, od kterého takový obsah pochází. Společnost LINDT & SPRÜNGLI nezaručuje, že používáním obsahu Stránek neporušíte práva třetích stran.

DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S NAŠIMI STRÁNKAMI

Všechny osobní údaje, které s námi prostřednictvím internetu sdílíte, jsou chráněny v souladu s našimi Pravidly ochrany osobních údajů. Před tím, než nám jakékoli osobní údaje poskytnete, si tato Pravidla ochrany osobních údajů prosím důkladně přečtěte.

Další informace nebo materiály předané společnosti LINDT & SPRÜNGLI prostřednictvím internetu, elektronickou poštou nebo jinak, včetně jakýchkoli souborů, komentářů a návrhů, jsou a budou nedůvěrné a nechráněné.

Nesmíte naše Stránky používat k porušování soukromí jiných osob, pomlouvání společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jejích uživatelů či partnerů, a/nebo útočení na naše systémy viry nebo bezpečnostními problémy.

Můžete se na naše Stránky napojit odkazem za předpokladu, že nebudete žádným způsobem prohlašovat, že jste s námi spřízněni nebo že vás podporujeme. Nesmíte používat praktiky, jako je tzv. „framing“ nebo „deep linking“, a musíte zaručit, že odkaz na Stránku se otevře v samostatném okně.

VAŠE HODNOCENÍ, RECENZE A DALŠÍ POSUZOVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI vítá vaši zpětnou vazbu ohledně našich produktů a služeb prostřednictvím našich věrnostních programů nebo našich Stránek a platforem. Hodnocení produktů musí být pravdivá a konstruktivní. Dále si vyhrazujeme právo upravovat vaše hodnocení z hlediska délky, pravopisu atd. a uvádět vaše komentáře v marketingových či komunikačních materiálech.

INTERNETOVÉ REKLAMNÍ AKCE A SOUTĚŽE

Můžete se podílet na internetových reklamních akcích a soutěžích probíhajících na našich Stránkách, aniž byste měli jakoukoli povinnost koupit nebo objednat produkty či služby. Pravidla jednotlivých reklamních akcí jsou sdělována společně s informacemi o účasti na akci. Vítěze budeme informovat písemně a naše Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů pro účely reklamní akce nebo soutěže.

VÁŠ ÚČET U NÁS

Pokud si otevřete účet na jedné z našich Stránek, jste povinni zajistit, že osobní údaje, které jste povinni při registraci poskytnout, jsou ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje změní, nebo pokud si přejete svůj účet zrušit, můžete se na nás obrátit na čísle +420 222 316 488 nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/

Při registraci obdržíte heslo. Heslo musí být uchováváno v tajnosti, neboť nesete výhradní odpovědnost, pokud je v tajnosti neudržíte.

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odmítnout poskytnutí služby a/nebo zrušit účty, pokud dojde k porušení těchto Podmínek, nebo pokud se dle vlastního uvážení rozhodneme, že je to v nejlepším zájmu společnosti LINDT & SPRÜNGLI.

NAŠE ODPOVĚDNOST

Ačkoli je naším cílem nabízet vám nejlepší možný servis, neslibujeme, že služby na Stránkách budou vyhovovat vašemu standardu, že služby budou bezchybné, ani že Stránky budou vždy dostupné. Upozorňujeme, že některé internetové nabídky nebo novinky na našich Stránkách mohou obsahovat informace o produktech a službách, které nejsou dostupné ve vaší zemi. 

V rámci služeb poskytovaných návštěvníkům mohou naše Stránky obsahovat hypertextové odkazy s přesměrováním na jiné stránky, které nejsou provozovány ani kontrolovány společností LINDT & SPRÜNGLI či jejími spřízněnými subjekty. Společnost LINDT & SPRÜNGLI za tyto stránky nenese odpovědnost, a odmítá tedy veškerou odpovědnost s ohledem na jejich obsah, zákonnost, přesnost a funkce.

Ačkoli společnost LINDT & SPRÜNGLI vyvíjí přiměřené úsilí s cílem vyloučit ze Stránek veškeré viry a další škodlivé počítačové kódy, neposkytuje žádné ujištění a nenese žádnou odpovědnost s ohledem na viry nebo takové počítačové kódy.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem společnost LINDT & SPRÜNGLI, její spřízněné osoby a jejich vedoucí pracovníci, jednatelé, zaměstnanci, akcionáři či společníci a zástupci vylučují veškerou odpovědnost za přímé či nepřímé ztráty nebo škody jakékoli povahy (včetně, ale nikoli výlučně, ušlého zisku, ztráty předpokládaných úspor nebo zbytečně vynaložených nákladů) vyplývající z vašeho používání našich Stránek nebo z toho, že se na naše Stránky spoléháte, bez ohledu na to, zda taková škoda nebo ztráta vznikla v rámci běžné činnosti, je přiměřeně předvídatelná, nebo je způsobena chybou či opomenutím na Stránkách (ať již z nedbalosti nebo jinak). Společnost LINDT & SPRÜNGLI, její spřízněné osoby a jejich vedoucí pracovníci, jednatelé, zaměstnanci, akcionáři či společníci a zástupci dále v každém případě vylučují veškerou odpovědnost v souvislosti s vaším používáním napojených webových stránek třetích stran.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem se výslovně vzdáváte veškerých nároků vůči společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jejím vedoucím pracovníkům, jednatelům, zaměstnancům, akcionářům či společníkům, přidruženým společnostem nebo zástupcům, které mohou vzniknout v souvislosti s vaším používáním našich Stránek.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto Podmínky, jakož i používání těchto webových stránek, se řídí českým hmotným právem, s vyloučením ustanovení kolizních norem.  V případě jakéhokoli sporu nebo nároku týkajícího se těchto Podmínek a používání Stránek bude výhradním místem soudní příslušnosti Praha, Česká republika. Společnost LINDT & SPRÜNGLI má však právo zahájit soudní řízení u jakéhokoli jiného příslušného soudu.

Tyto webové stránky jsou provozovány společností Lindt & Sprüngli CEE, Karolinská 1, Praha 8, 186 00, Česká republika, nebo jejím jménem. Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Podmínek, kontaktujte nás prostřednictvím internetového formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/  nebo nám napište na výše uvedenou adresu.

Bude-li zjištěno, že jsou jakékoli z těchto Podmínek nezákonné nebo jinak nevymahatelné, takové podmínky budou z Podmínek odstraněny a zbývající vymahatelné podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2020