Obchodní podmínky

PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, INTERNETOVÉ OBCHODY, APLIKACE A DALŠÍ STRÁNKY NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

Ve společnosti LINDT & SPRÜNGLI jste našli partnera, který se věnuje výrobě těch nejlepších čokolád na světě. Moc rádi vás vítáme na našich webových stránkách.

Budujeme důvěru našich návštěvníků v naši internetovou přítomnost prostřednictvím našich webových stránek, našich internetových obchodů, našich aplikací a našich sociálních stránek (dále jen „Stránky“).

Tyto Podmínky se vztahují na návštěvníky, fanoušky a partnery a obecně na všechny, kteří přijdou do styku s našimi Stránkami. Váš přístup na Stránky LINDT & SPRÜNGLI provozované přímo námi nebo na platformách třetích stran a jejich používání se řídí těmito Podmínkami. Otevřením, prohlížením a používáním našich Stránek potvrzujete, že jste tyto Podmínky četli a že jim rozumíte a přijímáte je.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky příležitostně aktualizovat, zejména z právních nebo regulačních důvodů, nebo s cílem umožnit optimální fungování Stránek.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem veškerých autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví obsažených ve všech textech, obrázcích a dalším obsahu na Stránkách. Umožňujeme vám prohlížet Stránky a reprodukovat z nich výňatky pro vlastní potřebu, ale prosíme vás, abyste nezasahovali do žádných sdělení o autorských právech a ochranných známkách. Reprodukce, prodej ani používání pro komerční účely nejsou povoleny.

Zaručujete, že jste vlastníkem všech práv na všechny příspěvky, včetně, ale nikoli výlučně, myšlenek, zpětné vazby a know-how na Stránkách, nebo že jste získali povolení, abyste je s námi mohli sdílet. Dále souhlasíte s tím, že společnost LINDT & SPRÜNGLI může opětovně používat vaše příspěvky bez nároku na jakoukoli odměnu z vaší strany.

Za další informace (jako jsou obrázky, texty, soubory a média), k nimž můžete mít na Stránkách přístup, nese výhradní odpovědnost zdroj, od kterého takový obsah pochází. Společnost LINDT & SPRÜNGLI nezaručuje, že používáním obsahu Stránek neporušíte práva třetích stran.

DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S NAŠIMI STRÁNKAMI

Všechny osobní údaje, které s námi prostřednictvím internetu sdílíte, jsou chráněny v souladu s našimi Pravidly ochrany osobních údajů. Před tím, než nám jakékoli osobní údaje poskytnete, si tato Pravidla ochrany osobních údajů prosím důkladně přečtěte.

Další informace nebo materiály předané společnosti LINDT & SPRÜNGLI prostřednictvím internetu, elektronickou poštou nebo jinak, včetně jakýchkoli souborů, komentářů a návrhů, jsou a budou nedůvěrné a nechráněné.

Nesmíte naše Stránky používat k porušování soukromí jiných osob, pomlouvání společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jejích uživatelů či partnerů, a/nebo útočení na naše systémy viry nebo bezpečnostními problémy.

Můžete se na naše Stránky napojit odkazem za předpokladu, že nebudete žádným způsobem prohlašovat, že jste s námi spřízněni nebo že vás podporujeme. Nesmíte používat praktiky, jako je tzv. „framing“ nebo „deep linking“, a musíte zaručit, že odkaz na Stránku se otevře v samostatném okně.

VAŠE HODNOCENÍ, RECENZE A DALŠÍ POSUZOVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ

Společnost LINDT & SPRÜNGLI vítá vaši zpětnou vazbu ohledně našich produktů a služeb prostřednictvím našich věrnostních programů nebo našich Stránek a platforem. Hodnocení produktů musí být pravdivá a konstruktivní. Dále si vyhrazujeme právo upravovat vaše hodnocení z hlediska délky, pravopisu atd. a uvádět vaše komentáře v marketingových či komunikačních materiálech.

INTERNETOVÉ REKLAMNÍ AKCE A SOUTĚŽE

Můžete se podílet na internetových reklamních akcích a soutěžích probíhajících na našich Stránkách, aniž byste měli jakoukoli povinnost koupit nebo objednat produkty či služby. Pravidla jednotlivých reklamních akcí jsou sdělována společně s informacemi o účasti na akci. Vítěze budeme informovat písemně a naše Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů pro účely reklamní akce nebo soutěže.

VÁŠ ÚČET U NÁS

Pokud si otevřete účet na jedné z našich Stránek, jste povinni zajistit, že osobní údaje, které jste povinni při registraci poskytnout, jsou ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje změní, nebo pokud si přejete svůj účet zrušit, můžete se na nás obrátit na čísle +420 222 316 488 nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/

Při registraci obdržíte heslo. Heslo musí být uchováváno v tajnosti, neboť nesete výhradní odpovědnost, pokud je v tajnosti neudržíte.

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odmítnout poskytnutí služby a/nebo zrušit účty, pokud dojde k porušení těchto Podmínek, nebo pokud se dle vlastního uvážení rozhodneme, že je to v nejlepším zájmu společnosti LINDT & SPRÜNGLI.

NAŠE ODPOVĚDNOST

Ačkoli je naším cílem nabízet vám nejlepší možný servis, neslibujeme, že služby na Stránkách budou vyhovovat vašemu standardu, že služby budou bezchybné, ani že Stránky budou vždy dostupné. Upozorňujeme, že některé internetové nabídky nebo novinky na našich Stránkách mohou obsahovat informace o produktech a službách, které nejsou dostupné ve vaší zemi. 

V rámci služeb poskytovaných návštěvníkům mohou naše Stránky obsahovat hypertextové odkazy s přesměrováním na jiné stránky, které nejsou provozovány ani kontrolovány společností LINDT & SPRÜNGLI či jejími spřízněnými subjekty. Společnost LINDT & SPRÜNGLI za tyto stránky nenese odpovědnost, a odmítá tedy veškerou odpovědnost s ohledem na jejich obsah, zákonnost, přesnost a funkce.

Ačkoli společnost LINDT & SPRÜNGLI vyvíjí přiměřené úsilí s cílem vyloučit ze Stránek veškeré viry a další škodlivé počítačové kódy, neposkytuje žádné ujištění a nenese žádnou odpovědnost s ohledem na viry nebo takové počítačové kódy.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem společnost LINDT & SPRÜNGLI, její spřízněné osoby a jejich vedoucí pracovníci, jednatelé, zaměstnanci, akcionáři či společníci a zástupci vylučují veškerou odpovědnost za přímé či nepřímé ztráty nebo škody jakékoli povahy (včetně, ale nikoli výlučně, ušlého zisku, ztráty předpokládaných úspor nebo zbytečně vynaložených nákladů) vyplývající z vašeho používání našich Stránek nebo z toho, že se na naše Stránky spoléháte, bez ohledu na to, zda taková škoda nebo ztráta vznikla v rámci běžné činnosti, je přiměřeně předvídatelná, nebo je způsobena chybou či opomenutím na Stránkách (ať již z nedbalosti nebo jinak). Společnost LINDT & SPRÜNGLI, její spřízněné osoby a jejich vedoucí pracovníci, jednatelé, zaměstnanci, akcionáři či společníci a zástupci dále v každém případě vylučují veškerou odpovědnost v souvislosti s vaším používáním napojených webových stránek třetích stran.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem se výslovně vzdáváte veškerých nároků vůči společnosti LINDT & SPRÜNGLI, jejím vedoucím pracovníkům, jednatelům, zaměstnancům, akcionářům či společníkům, přidruženým společnostem nebo zástupcům, které mohou vzniknout v souvislosti s vaším používáním našich Stránek.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto Podmínky, jakož i používání těchto webových stránek, se řídí českým hmotným právem, s vyloučením ustanovení kolizních norem.  V případě jakéhokoli sporu nebo nároku týkajícího se těchto Podmínek a používání Stránek bude výhradním místem soudní příslušnosti Praha, Česká republika. Společnost LINDT & SPRÜNGLI má však právo zahájit soudní řízení u jakéhokoli jiného příslušného soudu.

Tyto webové stránky jsou provozovány společností Lindt & Sprüngli CEE, Karolinská 1, Praha 8, 186 00, Česká republika, nebo jejím jménem. Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Podmínek, kontaktujte nás prostřednictvím internetového formuláře: http://www.lindt.cz/napiste-nam/  nebo nám napište na výše uvedenou adresu.

Bude-li zjištěno, že jsou jakékoli z těchto Podmínek nezákonné nebo jinak nevymahatelné, takové podmínky budou z Podmínek odstraněny a zbývající vymahatelné podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2020